Privaatsuspoliitika

LIISA FITNESS OÜ (edaspidi nimetatud Liisa Fitness või vastutav töötleja) privaatsuspoliitika on ostu sooritamisel müügilepingu lahutamatuks osaks juhul, kui klient annab Liisa Fitnessi-le oma isikuandmeid.
Klient on isik, kes on ostnud kaupa Liisa Fitness e-poes ja registreerunud erinevatesse treening- ja/või toitumisprogrammidesse.

 

  1. Isikuandmete töötlemise alused

1.1. Liisa Fitness töötleb isikuandmeid tagades isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb isikuandmeid loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest. Liisa Fitness töötleb kliendi isikuandmeid vaid juhul ja sellises ulatuses, mis on vajalik allpool määratletud eesmärkide saavutamiseks.

1.2. Liisa Fitness töötleb kliendi isikuandmeid, kui on täidetud vähemalt üks alltoodud tingimus:

1.2.1. klient on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

1.2.2. isikuandmete töötlemine on vajalik kliendi osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt kliendi taotlusele;

1.2.3. isikuandmete töötlemine on vajalik Liisa Fitness kui vastutava töötleja või volitatud töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

1.2.4. isikuandmete töötlemine on vajalik Liisa Fitness kui vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja –vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid.

1.3. Liisa Fitness töötleb isikuandmeid vastutava töötlejana, kui andmeid kogutakse Liisa Fitness eesmärkide täitmiseks: kaupade müümisel Liisa Fitness e-poest, isiku Liisa Fitness treeningprogrammi registreerimisel, kliendi tagasiside kajastamisel sotsiaalmeedias.

1.4. Liisa Fitness õigustatud huvi andmete töötlemiseks tähendab Liisa Fitness huvi pakkuda kliendile kvaliteetset teenust, mis vastab kliendi ootustele ja nõuetele, täita otseturunduse eesmärke ja suurendada müüki. Õigustatud huvil põhineval andmete töötlemisel võetakse arvesse kliendi huvisid, sh on kliendil õigus keelduda oma andmete töötlemisest õigustatud huvi alusel.

 

  1. Isikuandmed, mida töödeldakse

2.1. Kliendi isikuandmed, mida töödeldakse, võivad sisaldada ees- ja perekonnanime, sünniaega ja/või isikukoodi, telefoninumbrit ja/või mobiiltelefoni numbrit, e-posti aadressi, kauba eest tasumisel kasutatud makseviisi, pangakonto numbrit, fotofaile, videosalvestusi, võrguidentifikaatoreid (IP-aadress), andmeid kliendi ostetud kaupade kohta (ostuajalugu) ja klienditoe andmeid.

 

  1. Isikuandmete kasutamine ja töötlemise eesmärgid

 

3.1. Liisa Fitness töötleb isikuandmeid kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega kliendi kontakteerumisel kodulehe www.liisafitness.com vahendusel ja kliendi andmete registreerimisel Liisa Fitness treeningprogrammide soetamisel, sealhulgas, kui klient soovib osta e-poest toodet, lepingute sõlmimisel ja täitmisel, arvete väljastamisel, tellimuste täitmisel ja haldamisel, kauba kohaletoimetamisel ja õigustatud huvi alusel või seadusest tuleneva kohustuse täitmisel.

3.2. Kliendi teenindamiseks võib töödelda olenevalt teenindussituatsioonist kõiki kliendi isikuandmeid.

3.3. Liisa Fitness töötleb isikuandmeid ka seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks, milleks on näiteks tarbijavaidluste lahendamine, raamatupidamine, rahapesu tõkestamist puudutav kohustus vms.

3.4. Kliendi isikuandmeid (kliendi nimi, e-post, telefon) töödeldakse selleks, et lahendada kaupade müügi ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi.

3.5. Andmeid ostetud kaupade kohta (ostuajalugu), sh kliendi andmed, ostu kuupäev, kaup, kogus, töödeldakse statistika koostamiseks ning analüüsiks ostetud kaupade, teenuste ja kliendi eelistuste kohta. Kogutud andmete põhjal võib Liisa Fitness kliendi eraldi antud nõusolekul teha kliendile teenuste ja toodete kohta personaalseid pakkumisi.

3.6. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks, kui seda on tarvis teha.

3.7. Kliendi IP-aadressi ja teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse Liisa Fitness e-poe teenuse osutamiseks ning e-poe kasutamise statistika koostamiseks.

3.8. Liisa Fitness kasutab oma kodulehel küpsiseid (inglise keeles „cookies“), mille funktsioon on statistika kogumine kodulehe liikluse kohta, kodulehe kasutamise kiirendamine ja mugavamaks muutmine kasutajate jaoks. See info aitab Liisa Fitnessi-l oma kodulehekülge ajakohastada ja muuta info Klientidele paremini kättesaadavaks.

 

  1. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

4.1. Liisa Fitness võib avaldada kliendi isikuandmeid Liisa Fitness teenust pakkuvatele kolmandatele isikutele, kellega Liisa Fitness on sõlminud lepingu ja kes on kohustatud tagama nõuetekohased kaitsemeetmed isikuandmete töötlemisel: Liisa Fitness võib kliendi isikuandmeid edastada IT- ja serveriteenuse pakkujale e-poe toimimiseks ja andmemajutuseks; otseturundusteenuse pakkujale kliendi e-posti aadressi, eesnime ja sünnipäeva e-posti teel toimuva otseturundustegevuse korraldamiseks.

4.2. Liisa Fitness võib kasutada kliendi isikuandmeid oma õiguste kaitseks, auditeerimise või muu kontrolli teostamise käigus ning edastada sellega seoses kolmandatele isikutele kliendi isikuandmeid vajalikus ulatuses.

  1. Turvalisus ja andmete säilitamise põhimõtted

5.1. Liisa Fitness töötleb kliendi isikuandmeid kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega.

5.2. Liisa Fitness rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

5.3. Kliendi eelneva nõusolekuta Liisa Fitness ei edasta, müü ega avalikusta kogutud isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a kui selleks on seadusest tulenev kohustus või kui käesolevates tingimustes on sätestatud selline õigus.

5.4. Liisa Fitness säilitab isikuandmeid nii kaua, kui neid on vaja töötlemise eesmärgi saavutamiseks, kuid mitte kauem kui seadusest tulenevate nõuete aegumistähtaegade lõpuni.

5.5. Vaidluste korral, mis on seotud maksetega, või tarbijavaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

5.6. Kui klient kahtlustab, et tema isikuandmetega on toimitud vastupidiselt Liisa Fitness isikuandmete kaitse tingimustes kirjeldatule ja/või on oht, et andmed on lekkinud võõrastele isikutele, palume kliendil Liisa Fitnessi koheselt sellisest juhtumist teavitada e-posti aadressil.

  1. Isikuandmete muutmine

6.1. Isikuandmeid saab muuta digitaalselt allkirjastatud avaldusega, mis tuleb saata e-posti aadressile .

  1. Kliendi nõusoleku tagasivõtmine

7.1. Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusolekul, on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta. Isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmise korral ei ole võimalik kliendil treeningkontot kasutada kuni uue nõusoleku andmiseni. Liisa Fitness käsitleb andmete kustutamise nõuet kui treeningkonto lõpetamise soovi.

  1. Otseturustus

8.1. Liisa Fitness võib kliendi eraldi antaval nõusolekul kasutada kliendi e-posti aadressi otseturustusteadete ja uudiskirja saatmiseks. Selleks tuleb kliendil oma nõusolek anda e-poes ostu sooritades, millega klient annab Liisa Fitnessi-le nõusoleku Liisa Fitness pakkumiste ja uudiskirjade e-posti teel saamiseks. Kõik pakkumised ja uudiskirjad edastatakse Liisa Fitness nimel. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid ja uudiskirja, siis tuleb kliendil vajutada Liisa Fitness saadetud e-kirja jaluses olevale hüperlingile või muuta oma eelistust kliendikonto seadetes e-poes või esitada vastav soov kaupluses.

 

  1. Kliendi isikuandmete ülekandmine, kustutamine ja säilitamine

9.1. Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete ülekandmist, parandamist või kustutamist, v.a juhul, kui seadus sätestab teisiti.

9.2. Kliendi soovil isikuandmete ülekandmiseks või kustutamiseks tuleb kliendil saata allkirjastatud avaldus Liisa Fitness e-posti aadressile info@liisafitness.com. Liisa Fitness vastab kliendi taotlusele tarbetu viivituseta, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pärast Kliendi taotluse saamist.

9.3. Kliendi isikuandmeid hoitakse ainult elektroonilisel kujul Eestis ja Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil asuvates serverites. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks.

  1. Vaidluste lahendamine

Andmekaitsega seotud küsimustes palume ühendust võtta aadressil info@liisafitness.com
Järelevalveasutus on Andmekaitse Inspektsioon, kelle poole saate pöörduda e-posti aadressil info@aki.ee.
Liisa Fitness privaatsuspoliitika kehtib alates 7.03.2023

11.    Meditsiiniline info

11. 1. Kõik liisafitness.com pakutavad online toitumis- ja treeningprogrammid sh retseptid on mõeldud ainult informatiivsel eesmärgil.

11. 2. liisafitness.com programmid ei ole mõeldud asendama arsti või muu tervishoiutöötaja nõuandeid ega mistahes teavet, mis on ravimi etiketil või pakendil. 

11. 3. liisafitness.com toitumis-ja treeningprogrammides olev info ei ole mõeldud terviseprobleemi või haiguse diagnoosimiseks või raviks. 

11. 4.  Pea alati nõu arstiga või mõne muu tervishoiutöötajaga enne mistahes ravimi/toidulisandi võtmist terviseprobleemi ennetamiseks või raviks. 

11. 5. liisafitness.com treening- ja toitumisprogrammid ei asenda professionaalset meditsiinilist nõu. Jälgides liisafitness.com toitumis- ja treeningprogramme kinnitad, et oled terve neid läbima ja terviseprobleemi kahtluse korral pöördud arsti või mõne muu tervishoiutöötaja poole.