Müügi- ja tellimustingimused

Astara OÜ, registrikood 16045660, aadress Noorkuu 10-17, Tallinn, Harju maakond 10120, (edaspidi nimetatud Liisa Fitness e-poe müügi- ja tellimistingimused (edaspidi: Tingimused) kehtivad e-poes internetiaadressil  (edaspidi: Koduleht) kaupade ja teenuste ostmisel kõigi isikute (edaspidi: Ostja) ja Liisa Fitness (edaspidi: eraldi Pool või ühiselt Pooled) vahel sõlmitavate müügilepingute (edaspidi Müügileping või Müügilepingud) tingimustena. Kaupade ja teenuste kohta kasutatakse alljärgnevalt ühiselt nimetust toode.

1. Üldtingimused

1.1. Toodete ja teenuste müüja on ASTARA OÜ, registrikood 16045660, aadress Noorkuu 10-17, Tallinn, Harju maakond, 13516, e-posti aadress: info@liisafitness.com.

1.2. Ostu-müügileping loetakse sõlmituks, kui tellimus on ostja poolt Liisa Fitnessi-le esitatud.

1.3. Liisa Fitness töötleb teie isikuandmeid vastavalt privaatsuspoliitikale, mis on leitavad Kodulehelt.

1.4. Liisa Fitnessi-l on õigus ühepoolselt Tingimusi muuta ja täiendada, tunnistada Tingimusi osaliselt või täielikult kehtetuks või neid tühistada, avaldades uued tingimused internetiaadressil www.liisafitness.com. Tingimuste muudatused ja täiendused jõustuvad nende eeltoodud internetiaadressil avaldamisest. Müügilepingule kehtivad Tingimused, mis olid müügilepingu sõlmimise hetkel kodulehel esitletud.

1.5. Ostja nõustub e-poest ostu sooritamisel Tingimustes sätestatuga. Käesolevates Tingimustes sätestatu jäetakse kohaldamata ulatuses, mil need lähevad vastuollu Eesti Vabariigi seadustes sätestatuga. Juhul, kui mõni Tingimuste säte osutub tühiseks või kehtetuks, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust.

1.6. Tingimustele kohaldub Eesti Vabariigi õigus. Vaidluste tekkimisel lahendatakse need pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi kohtus.

1.7. Liisa Fitness võib mitte võimaldada Ostjal Kodulehe vahendusel Müügilepingut sõlmida, kui Ostja rikub või on rikkunud mõnda varasemalt sõlmitud Müügilepingut või on ettevõtet Liisa Fitnessi muul viisil kahjustanud.

1.8. Koduleht ja kogu selle sisu, sealhulgas, kuid mitte ainult kasutatav tarkvara, veebilehe graafika, kujundus, tekstid, pildid, kaubamärgid jms on Liisa Fitnessi intellektuaalne omand või tema poolt litsentsi alusel kasutatav intellektuaalne omand. Kõik eelpool nimetatu on eraldi intellektuaalse omandi õiguste kaitse objektiks, mida ei ole Ostjal õigus Liisa Fitnessi või muu õiguste omaja kirjaliku loata ühelgi juhul kasutada.

1.9. Lepingu sõlmimisel kinnitab Ostja, et ta on tutvunud Liisa Fitness  Tingimustega ja Privaatsuspoliitikaga ning aktsepteerib neid täielikult ja mööndusteta.

1.10. Liisa Fitness jätab endale õiguse muuta käesoleva e-poe sisu, süsteeme, tehnilisi üksikasju, lepingutingimusi, täiendada ja parandada treening- ja toitumiskavasid jms.

1.11.    Lisainfo toodete, tarne-, maksetingimuste või muu kohta võtke ühendust telefonil +372 5245318 või e-maili teel info@liisafitness.com

1.12. Kodulehel pakutavad toitumiskavad, väljakutsed ja treeningprogrammid on Liisa Fitness intellektuaalne omand. Kliendil puudub õigus eelnimetatud tooteid edasi müüa. Kliendil on õigus toitumiskavade, väljakutsete ja treeningprogrammide abil omandatud teadmisi enda arendamiseks kasutada. Eelnimetatud toodete soetamisega saadud teadmiste edasimüümine suuliselt, kirjalikult või muul viisil on keelatud.

1.13.   Liisa Fitness ei vastuta enda pakutavate toodete müümisel selle eest, et toote soetamisel saavutab Klient soovitud treeningvormi, kehakaalu või muu mõõdetava tulemuse. Treeningvorm, kehakaal ja muud mõõdetavad tulemused sõltuvad rohkematest tingimustest, kui üksnes programmi soetamine.

1.14. Liisa Fitness ei vastuta enda pakutavate toodete kasutamise või järgimise käigus tekkinud terviseprobleemide või vigastuste eest. Klient on kohustatud võtma tarvitusele kõik abinõud ohutuks treeninguks, konsulteerima vajadusel arstiga ning jälgima oma tervislikku seisundit kõigi Liisa Fitness pakutavate toodete tarbimise käigus. Liisa Fitness kinnitab, et annab treening-toitumis- ja muud nõu ja soovitusi oma parimate teadmiste kohaselt ning soovitused ja kavad on Liisa Fitness teadmiste järgi kasutajale turvalised.

2. Hinnad ja tasumine

2.1. Kõik hinnad on eurodes ning ei sisalda käibemaksu, sest ettevõtte Astara OÜ ei ole käibemaksukohuslane.

2.2. Kauba kirjelduses on toodud Kauba nimetus, ühikuhind ja põhiomadused (nn. tehniline kirjeldus). Ostjal on võimalik küsida e-kirja teel Liisa Fitnessi-lt täiendavat infot pakutavate toodete ja teenuste kohta.

2.3. Kaupade hinnad ja saadavus võivad muutuda ette teatamata. Samuti on Liisa Fitnessi-l õigus igal ajal teha muudatusi kaupade põhiomaduste tehnilistes kirjeldustes. Müügilepingule kehtivad Tingimused, mis olid Kodulehel kajastatud Müügilepingu sõlmimise momendil.

2.4. Ostja kohustub Müügilepingu sõlmimisel esitama andmed täpselt ja õigesti.

2.5. Müügileping kehtib kuni Müügilepingust tulenevate Poolte kohustuste nõuetekohase täitmiseni.

2.6. Kauba eest on võimalik tasuda:

Pangalingiga

3. Ostmine Liisa Fitness e-poest

3.1. Kui Teil esineb probleeme Liisa Fitness e-poes ostu sooritamisega, siis palume pöörduda klienditeeninduse poole e-posti aadressil .

4. Pretensioonide esitamise õigus

4.1. Pretensiooni saab esitada kõikidele toodetele 2 aasta jooksul peale ostu sooritamist, kuid mitte hiljem kui 2 kuu möödudes peale defekti avastamist või ilmnemist e-posti aadressil. Tarbijale kauba müümise korral eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba Ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

4.2. Pretensioonis tuleb märkida ostja nimi ja kontaktandmed, kauba puuduse kirjeldus ja arvatav põhjus, müügilepingu number. Pretensiooni esitamisel tuleb esitada puuduse kindlakstegemiseks Liisa Fitnessile ka puudusega kaup.

4.3. Liisa Fitness ei anna omalt poolt kaubale garantiid, vaid vahendab kauba tootja garantiid.

4.4. Pretensioon tuleb esitada kirjalikult. Pretensioonile vastatakse 14 päeva jooksul alates selle esitamisest.4.5. Liisa Fitness ei hüvita Ostjale mittevaralist kahju või kolmandale isikule makstud mittevaralise kahju hüvitist, samuti kaudset kahju (näiteks saamata jäävat tulu) ja kahju, mis Ostjal tekib võimatusest täita seoses kaubaga endale võetud kohustust.